Uteplats

Regler om uteplatser

Syfte

Kommunen har en mängd krav på föreningen i egenskap av markägare. Som ett komplement till dessa regler har föreningen nedanstående regler, allt för att förenkla för medlemmar angående vad som gäller och ej. Reglerna är till för att vårt område ska vara välvårdat, trivsamt och säkert.

Kostnader som är relaterade till den yta enskild medlem disponerar bekostas av medlemmen.

Om otillåten konstruktion är uppförd och detta är påtalat till medlemmen ska åtgärd vidtas och bekostas av medlemmen. Ansvaret för tidigare uppförd konstruktion övertas vid överlåtelse.
Alla medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter och ingen skall gynnas på annan medlems bekostnad

Uteplatsen på baksidan

Enligt ursprungsritningarna sträcker sig uteplatsen 1,8 meter ut från ytterväggen och längden/bredden är lika med lägenhetsbredden. Man får disponera ytterligare 1,2 meter (totalt 3 meter) under förutsättning att nedanstående regler följs. Vill man inte disponera den extra ytan behöver man meddela styrelsen detta.

 • Önskar man bygga altan eller sätta plattor på den ytan som man har sk dispositionsrätt på, måste man först få godkänt av styrelsen, genom en ritning/beskrivning av hur man planerar att göra.
 • Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ta hand om den yta som disponeras.
 • Häck får vara högst 1,8 meter hög ovan mark (mellan uteplatser och ut mot allmän yta). Häck får inte vara mer en 0,5 meter djup.
 • Eget förråd eller pergola är inte tillåtet.
 • Markis får inte täcka större yta än uteplatsen och bör vara i samma kulör som det aktuella husets kulör på dörrar, fönster och balkonger.
 • När det finns planterade buskar träd etc. inom dispositionsområdet är det den boende som har ansvaret för att sköta om, beskära, rensa, ta hand om etc.
 • Inga andra plank, staket eller byggnationer mellan uteplatser är tillåtna, än de som fanns vid ursprungsuppförandet (bruna plank).

Uteplatsen på framsidan

Enligt ursprungsritningarna framgår inget särskilt om uteplatsen på framsidan, mer än att de kallas för planteringsytor. Dessa ytor allmän yta för alla boende.

 • Ytan avseende uteplatsen på framsidan får inte göras större än ursprungsytan.
 • Uteplatsen får inte hindra framkomligheten för utryckningsfordon eller hindra snöröjning, sopning eller annat.
 • Uteplatsen på framsidan är allmän yta för de fyra lägenheterna (i vissa fall två) som den specifika uteplatsen ligger i anslutning till.
 • Innehavarna av de fyra närmaste bostadsrätterna kommer överens om hur det utrymmet ska disponeras.
 • Om man vill förändra uteplatsen på något sätt så tar man först upp det med grannarna och kommer överens. Därefter vänder sig man sig till styrelsen med en skriftlig beskrivning (gärna med bilder) av de förändringar man vill genomföra. Alla som berörs ska skriva under förslaget.

Området/ytan vid kortändan på husen

Området/ytan på husens kortsida är allmän yta för respektive hus som den specifika uteplatsen ligger i anslutning till.

 • Om man vill nyttja eller förändra den ytan på något sätt så tar man först upp det med grannarna och kommer överens. Därefter vänder sig man sig till styrelsen med en skriftlig beskrivning (gärna med bilder) av de förändring man vill genomföra. Alla som berörs ska skriva under förslaget.